Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Biograda na Moru

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (NN, broj 52/19.), članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN, broj 23/17 i 72/17), članka 23.  točke 6. i članka 39. Statuta Turističke zajednice grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 5/20), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Biograda na Moru od 18. listopada 2021. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Biograda na Moru raspisuje,

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda

Turističke zajednice grada Biograda na Moru

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, puno radno vrijeme od 4 godine

I.

Sukladno člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj 52/19) i članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN, broj 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovog članka;
 • da izradi prijedlog svog Programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
 • da aktivno zna jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položit stručni ispit;
 • da poznaje rad na osobnom računalu;
 • da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nema izrečenu mjeru sigurnosti ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok traje mjera.

II.

Prijava mora sadržavati: ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis, vlastoručno potpisan,
 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno specijalistički diplomski ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova); elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili ovjerena preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju,
 • prijedlog Programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu vlastoručno potpisan u originalu
 • dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde, svjedodžbe, certifikata ili indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika,
 • preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati sukladno članku 23., stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj 52/19),
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,
 • izvod iz kaznene evidencije, u izvorniku, kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje, ne stariji od 15 dana od objave ovog Natječaja. 

III.

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog Natječaja neće se razmatrati.  

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja provest će se intervju o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, broj 82/08 i 69/17).

V.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja je osam (8) dana od objave Natječaja u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – područni ured Zadar i na službenoj stranici TZ grada Biograda na Moru. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Turistička zajednica grada Biograda na Moru, Turističko vijeće, Put Solina 4, 23210 Biograd na Moru, s naznakom " Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice – ne otvarati"

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Biograda na Moru. 

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Biograda zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

                                                                                                     

 

Turističko  vijeće

Turističke zajednice grada Biograda na Moru